Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων
 

Το Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων είναι αρμόδιο για:

  • την έκδοση αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους
  • την τήρηση μητρώου έργων αξιοποίησης υδατικού δυναμικού, έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και προστασίας υδατικών πόρων
  • την επιβολή σε υφιστάμενα ή σε νέα έργα και δραστηριότητες που είναι πιθανό να υποβαθμίσουν τα ύδατα
  • τους περιορισμούς και τα μέτρα που είναι πρόσφορα για την προστασία των υδάτων
  • το συντονισμό όλων των φορέων για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση και την προστασία των υδάτων
  • την εφαρμογή διεθνών, περιφερειακών και διμερών συμφωνιών και οδηγιών για θέματα διαχείρισης και προστασίας υδάτων
  • την γνωμοδότηση σε θέματα επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και κατά περίπτωση την έκδοση αδειών επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων